چگونگی تهیه گزارش های بررسی وضعیت خشکسالی کشور در پژوهشکده اقلیم شناسی

لزوم آمادگی برای رویارویی با پدیده خشکسالی و عبور از آن به طوری که حداقل خسارات اقتصادی و اجتماعی را به همراه داشته باشد، جز با تدوین طرح های مقابله با خشکسالی محقق نخواهد بود. همچنین به منظور ارائه راهکارهاي رویارویی و مديريت ريسک اين پديده، ابتدا لازم است که ابزاري براي تعيين خشکسالي در نظر گرفته شود. بنابراين به این منظور، بايستي سيستمي براي پايش خشکسالي در نظر گرفت. چنين سيستم هايي عمدتاً با استفاده از شاخص هاي خشکسالي طراحي مي‌گردند. در اين گزارش ها از شاخص بارندگي استاندارد شده [1](SPI) براي پايش خشکسالي استفاده می گردد. بنابراين لازم است ابتدا داده های بارندگي يک دوره آماري بلندمدت (20 ساله) جمع آوري گردد. پس از تهيه يک سري داده های صحيح و قابل اعتماد، مقادير این شاخص براي مقياس‌هاي مختلف زماني (یک ماهه، سه ماهه، شش ماهه، 12 ماهه و 24 ماهه) محاسبه مي‌شود. سپس با استفاده از نرم افزارهای GIS اطلاعات نقطه ای مربوط به هریک از ایستگاه ها به اطلاعات مکانی تبدیل می شوند. بنابراین مراحل تهیه نقشه های خشکسالی در پژوهشکده اقلیم شناسی و مرکز ملی اقلیم به شرح ذیل خلاصه نمود:

1- جمع آوری داده های بارندگی در یک دوره آماری بلند مدت (به عنوان مثال 20 ساله) برای ایستگاه های سینوپتیک در سطح کشور

2- محاسبه شاخص بارندگی استاندارد شده (SPI) در مقیاس های یک ماهه، سه ماهه، شش ماهه، 12 ماهه و 24 ماهه

3- تهيه نقشه هاي پهنه بندی خشکسالي با استفاده از روش IDW

 

[1] - Standardized Precipitation Index

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به پژوهشکده اقلیم شناسی (CRI) می باشد.

Search

منوی اصلی