پروژه های خاتمه یافته و در حال اجرای گروه پژوهشی اقلیم شناسی کاربردی:

  • آشکارسازی و به‌روز رسانی تغییر اقلیم کشور در دوره 2017-1958-خاتمه یافته (خلاصه طرح)

این مطالعه، تخمین به‌ روز از روند تغییر اقلیم در ایران پس از انجام کنترل کیفی، کشف و تعدیل ناهمگنی‌های غیر اقلیمی بر روی متغیرهای دما، بارش، رطوبت، تابش، ابرناکی، باد و ساعت آفتابی با بکارگیری داده‌های 27 ایستگاه هواشناسی کشور در دوره 60 ساله 2017-1958میلادی را ارائه می‌دهد. روند تغییرات نسبت به دوره 30 ساله اول (1987-1958) مقایسه شد. نتایج نشان دادند که میانگین دمای سالانه کشور در دوره 30 ساله اول، 30 ساله دوم (2017-1988) و دهه اخیر (2017-2008)، به ترتیب 17/1، 17/9 و 18/3 درجه سلسیوس بوده است که نشان از گرمایش (0/4±)1/2 درجه‌ای دمای دهه اخیر نسبت به دوره نرمال پایه دارد. در دوره‌های مشابه، میانگین بارش سالانه به ترتیب 238/2، 223/4 و 199/3 میلیمتر محاسبه شد که نشان از کاهش 39 میلیمتری (16/3%) بارش دهه اخیر کشور نسبت به دوره پایه دارد. نرخ افزایش دمای هوا و کاهش بارش کشور در 30 سال اخیر به ترتیب حدود 2 و 4 برابر سریعتر از میانگین کل دوره است. همچنین تهران سریعترین گرمایش شبانه را در بین کلیه شهرهای کشور دارد.

ارجاع به پروژه:

عباسی، ف.، ملبوسی، ش.، کوهی، م.، جوانشیری، ز.، حبیبی  نوخندان، م.، فلامرزی، ی. (1397). آشکارسازی و به‌روزرسانی تغییر اقلیم کشور در دوره 2017-1958. (گزارش فنی شماره C200A001M). مشهد: پژوهشکده اقلیم شناسی.

 

  • ارزیابی اثرات تغییر اقلیم و تحلیل عدم قطعیت قطعیت بر مولفه های هیدرولوژیکی حوضه آبریز قره قوم با کمک مدل شبیه سازی SWAT - خاتمه یافته

 

 

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به پژوهشکده اقلیم شناسی (CRI) می باشد.

Search

Main menu